Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na projekty grantowe pn.:

  1. Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji
  2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

 Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA BENEFICJENTOM –

UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

Kalendarz wydarzeń