Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie PROW 2014 -2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wyjaśnienia dotyczą poniższych zagadnień:

  • zachowania terminu realizacji operacji,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  • wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
  • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
  • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
  • zatrudnienia pracowników w ramach poddziałania 19.4.

Dokumenty do pobrania:

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarz wydarzeń