Konkurs fotograficzny

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz „Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu”

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszarów Lokalnych Grup Działania. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace mogą być zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz zgłoszenia udziału w Konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku nieletnich uczestników konkursu oświadczenia w ich imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach lub nadesłać pocztą do dnia 15.05.2019 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny LGD”. Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

 

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Fotograficznego

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie Rodzica Opiekuna Prawnego

 

[ssba]

Kalendarz wydarzeń