Podejmowanie działalności gospodarczej II

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 22.08.2017

Nr: 5/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 08 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Podejmowanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 5/2017 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 5/2017 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

Lista operacji nie wybranych do finansowania – nabór nr 5/2017 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) (wersja 3z)Pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pdf) – Pobierz

4) Oświadczenie dot. Doświadczenia Wnioskodawcy – Pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – Pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – Pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (excel) – wersja 3z – Pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – Pobierz

8) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Pobierz

Kalendarz wydarzeń