Podpisanie umów na projekty grantowe

W czerwcu oraz lipcu br. Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin Robert Kuraszkiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

Umowy zostały zawarte na realizację następujących zadań:

  • Organizacja wydarzeń rekreacyjno–sportowych jako atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
  • Renowacje zabytków z terenu LGD Partnerstwo 5 Gmin
  • Zajęcia edukacyjno-sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu LGD Partnerstwo 5 Gmin

W ramach powyższych operacji w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy pomiędzy LGD a Grantobiorcami.

Kalendarz wydarzeń