Rozwijanie działalności gospodarczej I

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 08.11.2016

Nr: 2/2016

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 24 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 600 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

KRYTERIA WYBORU

Rozwijanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury

Załącznik nr 1 do Procedur

Załącznik nr 2 do Procedur

Załącznik nr 3 do Procedur

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 2/2016 – Rozwijanie podmiotów gospodarczych

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – nabór nr 2/2016 – Rozwijanie podmiotów gospodarczych

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – Pobierz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – Pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – Pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.pdf) – Pobierz
 • Oświadczenie (.excel) – Pobierz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – Pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – Pobierz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – Pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – Pobierz

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

Kalendarz wydarzeń