Rozwijanie działalności gospodarczej II

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 22.08.2017

Nr: 6/2017

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 8 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

KRYTERIA WYBORU

Rozwijanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych – nabór nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z –  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – Pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Pobierz

6) Narzędzie pomocnicze do obliczania wkładu własnegoPobierz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – Pobierz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Pobierz

10) Sprawozdania:

 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Pobierz

Kalendarz wydarzeń