Rozwijanie działalności gospodarczej V

OGŁOSZENIA O NABORZE


Data: 29.06.2020

Nr: 4/2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 28 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 400 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

KRYTERIA WYBORU

Rozwijanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 01.03.2019

LISTA WNIOSKÓW ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – Pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Pobierz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaPobierz

7) Narzędzie pomocnicze do obliczania wkładu własnegoPobierz

8) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – Pobierz

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – Pobierz

10) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

11) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)Pobierz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Pobierz

12) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 – Pobierz

Kalendarz wydarzeń