Unieważniony nabór grantowy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników projektów grantowych ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego poprzez Społeczność na lata 2014-2020 postanowił unieważnić nabór wniosków nr 3/2018/G w zakresie dotyczącym przedsięwzięć

  • 4.1.1: Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne
  • 4.2.1: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR
  • 4.2.2: Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Ponowne nabory zostaną ogłoszone w najbliższym możliwym terminie.

Kalendarz wydarzeń