Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczą następujących zmian:

  1. Przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro.
  2. Przesunięcia oszczędności, w tym wynikających z różnic kursowych z zakończonych przedsięwzięć do przedsięwzięć:
  • 1.1.1 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR
  • 1.1.2 – Rozwijanie podmiotów gospodarczych
  • 2.1.1 – Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska
  • 3.1.2 – Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru (GRANT)
  • 4.2.1 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (GRANT)
  1. Urealnienia wskaźników produktu dla przedsięwzięć przewidzianych w LSR.

Uwagi, opinie prosimy zgłaszać osobiście do naszego biura lub mailowo: biuro@partnerstwo5gmin.pl    do 23 grudnia 2020 r. do godziny 15:30.

LSR na lata 2016 – 2022 – projekt zmian

Formularz uwag do LSR

Kalendarz wydarzeń