Obowiązki w zakresie informacji PROW 2014-2020

Poniżej zamieszczamy obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji/komunikacji (na podstawie załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie realizacji operacji Po zakończeniu operacji
W odniesieniu do operacji, które nie wpisują się w zakres określony jako: „operacja polegająca na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych”, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji polegającej na finansowaniu działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro. W odniesieniu do każdej operacji dla której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 Euro, a operacja dotyczy: zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Przynajmniej jeden plakat w formacie co najmniej A3 lub tablica z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony UE.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tymczasowy bilbord dużego formatu.

Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta do użytku profesjonalnego krótkiego opisu operacji obejmującego jej cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony UE.

Tablica lub bilbord dużego formatu zamieszczany na stałe w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji.

 

  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Otwórz
  • „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” – Otwórz

Kalendarz wydarzeń